صفحه اصلی > عزیزم > بازی پرستار بچه (2)
بازی پرستار بچه (2)

هدف ساده است، شما باید مراقبت از نوزادان چند در یک بار.

مراقب باشید زیرا اگر شما بسیاری از آنها اهمیتی نمی دهند، خدمات اجتماعی شما آنها را حذف کنید.

81% عاشق این بازی
همه بازی ها
بازی-پرستار-بچه-2